Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Taalwebwinkel

Ondernemingsgegevens

Taalverhalen
Webred Taal & Documentatie
Tuffellaan 11, 3540 Herk-de-Stad, België
miet@taalverhalen.be
+32 (0)486 515 999

BE 0808.807.279

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Webred Taal & Documentatie, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Tuffellaan 11, 3540 Herk-de-Stad, België, BTW BE 0808.807.279 (hierna ‘Webred’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webwinkel (‘koper’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Webred moet de koper deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Webred aanvaard zijn.

Webred behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Webred is bereikbaar via het telefoonnummer 0486 515 999, het e-mailadres miet@taalverhalen.be en de contactformulieren op https://www.taalverhalen.be.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen of belastingen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Eventuele bulkkortingen worden via een offerte bepaald en rechtstreeks doorgegeven aan de klant.

De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, zoals verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld en onderhouden, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Webred niet. Webred is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Webred is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de koper specifieke vragen heeft over bv. formaat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de koper om vooraf contact op te nemen met Taalverhalen / Webred via de hierboven vermelde contactgegevens.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Webred. Webred kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Bestelling

De koper plaatst een bestelling door op de website zijn keuze voor de producten aan te geven, de aantallen in te voeren, de aankoop te bevestigen, de betaalwijze aan te geven en in het geval van kredietkaart/bankkaart/PayPal de betaling uit te voeren. De bestelling komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Webred en de koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Webred  gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

De koper heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart (Visa)
  • via bankkaart
  • via PayPal
  • via overschrijving op rekeningnummer BE68 0014 9317 2934

Webred is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de koper met betrekking tot bestellingen waarbij de koper betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk en binnen de termijn die aangegeven staat op de website. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Webred doet alles binnen zijn mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Webred neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling die verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Duitsland.

De levering gebeurt door BPost (België), PostNL (Nederland) of een ander koeriersbedrijf (Duitsland), aangeduid door de verzenddienst SendMyParcel. De kosten hiervoor worden vermeld op de website bij de bestelling.

De koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de koper onverwijld en ten laatste binnen de zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper (konden) worden geleverd) worden gemeld aan Webred. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de koper.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Webred tot op het moment van gehele betaling door de koper.

De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Webred te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Webred (B2C), niet voor rechtspersonen (B2B).

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Webred Taal & Documentatie, Tuffellaan 11, 3540 Herk-de-Stad, België, miet@taalverhalen.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hierbij is het aan de koper om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk meedelen aan Webred:
– De vermelding van volgende drie data: de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
– Naam en adres van de koper;
– Handtekening van de koper;

Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Webred heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Webred Taal & Documentatie, Tuffellaan 11, 3540 Herk-de-Stad, België.  De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de koper.

De koper wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Webred zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel in waarde is verminderd door het gebruik van de koper zal dit ten laste van de koper in rekening worden gebracht.

Indien de koper de overeenkomst herroept, zal Webred alle tot op dat moment van de koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de koper terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Webred alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper Webred hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Webred, bezoekt de koper geheel op eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Webred beschikt, is de koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Webred zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Webred Taal & Documentatie, Tuffellaan 11 3540 Schulen, België, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op taalverhalen.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bij het niet aanvaarden van cookies, bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Webred om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Webred, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

Reacties zijn gesloten.